El 9/01/2018 tengué lloc un nou plenari a l’ajuntament, l’audiència era más alta que com és costum ja que hi acudiren els afectats dels robatoris. A més, des de revista Marsoc vàrem poder enregistrar tota la sessió i, aviat, en penjarem el vídeo.

La sessió es basava en tres punts i va ampliar-se en el torn de precs i preguntes, ja que l’oposició va voler concretar més punts que no sortien a l’acta.

– Aprovació de l’expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació d’obra: “Adequació d’espai lliure públic per a plaça” corresponent al Pla Especial d’ajudes 2017/18:

El plenari municipal votà per hunanimitat el projecte de la plaça nova de dalt, amb dues objeccions per part de l’oposició: per una banda, és demanà per part del grup de MÉS que es presentassin per escrit tots els costos,  per altra banda, Esquerra va puntualitzar la necessitat de filtrar l’aigua de la futura font del centre de la plaça.

– Moció per la declaració de les cases del Molí Nou com a BIC (MÉS):

Montserrat Rosselló i el seu grup s’oposaren a la moció de MÉS de declarar el Molí Nou BIC (Bé d’Interès Cultural i Tecnològic), al·legant que és privat i, per tant, és cosa dels propietaris. Aquest argument va ser rebatut per els grups de l’oposició al·legant que la gran majoria del patrimoni illenc i universal és privat.

– Moció per la reducció de la càrrega impositiva a les persones amb discapacitats severes, pensionistes, famílies nombroses i adquirents de primera vivenda al municipi de Vilafranca de Bonany (MÉS):

Després d’un intens debat entre Jaume Català, Montserrat Rosselló i els dos regidors d’Esquerra, el PxP va votar en contra d’aquesta proposta dient que aquesta problemàtica només ha afectat uns pocs i que els afectats són aquells que tenen “porxos” o han construït en els darrers 4 anys. Per la seva banda, Jaume Català intentà explicar que el tema de l’IBI havia afectat a unes 1200 persones i no tenia res a veure amb allò que li estava rebatent.

– Apartat de precs i preguntes:

– Pel que fa als robatoris, el batle confia que acabin en una setmana i assegura que la Guàrdia Civil hi està treballant, però ignora la proposta de l’oposició d’augmentar la plantilla de la policia local.

A més, ell mateix va destacar el mal estat en el qual es troba la caserna de la Guàrdia Civil i el malestar que això provoca als agents a l’hora de traslladar-se al poble.

– També es demanà per l’estat de la donació de 1000€ a l’exhumació de la fossa de Porreres (aprovada per unanimitat fa uns mesos). El batle explicà que els diners estan paralitzats i no es pagarà fins que els encarregats del projecte presentin una factura acreditant la feina feta i amb el número de compte. Sense aquests requisits el pagament no s’efectuarà.

– Per acabar, es preguntà pel tema de l’aigua potable. Esquerra aprofità per reflexionar en quins projectes es necessari que s’inverteixin els diners (fent referència a la nova plaça) i per presentar una idea de projecte d’osmosi inversa, exemplificant la seva proposta amb la de Maó (ara mateix hi ha un projecte en marxa). El batle explicà que s’està treballant amb el tema i que s’han analitzat més de 14 mostres procedents de diferents pous del terme municipal per trobar la solució del problema.

Digues la teva!