L’auxiliar tècnic/a educatiu/iva (ATE) és el professional que es dedica a la cura i atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials (ANEE). Membre de l’equip de suport o del departament d’orientació compleix una funció assistencial i educativa envers l’alumnat amb necessitats educatives especials dels centres educatius del GOIB. Als seus inicis aquests professionals desenvolupaven una tasca purament assistencial, dedicant-se als trasllats dintre del centre, la higiene i l’alimentació de l’alumnat amb NEE, però amb el pas del temps el seu perfil ha anat evolucionant i han passat a tenir una funció no només assistencial, sinó també educativa. A dia d’avui, aquesta funció encara no se li ha reconegut, ja que executa programes d’intervenció educativa prèviament acordats amb l’equip de suport, al pati, al menjador, dins l’aula, etc….
Tots aquests programes d’intervenció educativa van orientats a aconseguir la màxima autonomia i integració de l’alumnat amb NEE, arribant, si és possible, a la seva autonomia total.
 
El bagatge d’aquests professionals a nivell laboral ha estat vertaderament dramàtic. És cert que quan es va crear aquest perfil la seva tasca era purament assistencial i les seves condicions laborals bastant decents però, arran de la crisi econòmica, ha estat un dels col·lectius del GOIB que més han patit les sagnants retallades si no el que més. Contractes limitats que comencen quan l’alumne s’incorpora a l’escola i acaben el mateix dia que se’n va, molts de cops sense saber res d’ells -ni patalogia, ni necessitat educativa, ni res- i reduïts, la gran majoria d’ells, a 5 hores diàries. A més, aquest darrer punt comporta un augment de responsabilitats, com per exemple haver-se de fer càrrec del maneig d’una bomba d’insulina utilitzada per alumnes que la requereixen, només rebent un curs de formació per part de l’administració de 8 o 12 hores; i així un llarg etcètera que no citaré per no allargar-me més. Desenvolupam tasques de molta responsabilitat, però se’ns contracta només amb un requisit de graduat escolar i un nivell B1 de català és a dir, qualsevol persona amb el títol d’ESO davall es braç pot fer d’ATE. Fins ara, aquest és el perfil que la Conselleria ha contractat per atendre als nostres alumnes de necessitats educatives especials, ja que des de que es va crear aquest cos professional no s’ha tornat a revisar mai.
 
Ara bé, cal destacar que a aquesta darrera legislatura s’han vist alguns canvis positius, com per exemple la tan necessària publicació per part l'”Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears” de la qualificació SSC444_3 endreçada al nostre col·lectiu ATE i que contempla com a titulació de referència el “Tècnic Superior en Integració Social”. Aquesta qualificació defineix un perfil professional d’ATE molt adient, que si s’aplicàs permetria a aquests alumnes ser atesos per professionals com cal. I no em referesc als ATEs que fa anys que els atenen, que són professionals que amb titulació o sense, la seva experiència laboral amb aquest alumnat està més que demostrada per a poder seguir desenvolupant l’exercici de les seves funcions, com així els hi reconeix l’Institut de Qualificacions Professionals, sinó a la gent que comença a fer d’ATE per primer cop sense cap tipus de formació al respecte. 
 
També estan previstes millores amb el tipus de contracte, ja que la Conselleria ha manisfestat la seva voluntat al proper curs de crear contractes de 10 mesos (de l’1 de setembre al 30 de juny) i tots ells a 7 hores. Aquest fet milloraria substancialment la feina d’aquests professionals amb aquest alumnat.
 
Totes aquestes millores són reconegudes i benvingudes pel nostre col·lectiu, però cal anar més enllà. És necessari que la qualificació publicada s’apliqui i es comenci a contractar a professionals degudament titulats o qualificats, així com també fer contractes per tot el curs escolar, normalitzant així la figura d’aquest col·lectiu als nostres centres docents 
 
La integració és fonamental per a poder viure en una societat millor, invertir en integració també és invertir en construir un món obert a tothom.
 

Digues la teva!