El passat dilluns 20 de febrer, MÉS Vilafranca va organitzar una reunió per donar a conèixer a totes les persones interessades la nova zonificació de les ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

El públic assistenta va ser molt nombrós, principalment varen assistir les societats de caçadors de Vilafranca i de Maria de la Salut. Així mateix, un bon grup de pagesos i gent interessada del nostre poble, ompliren de gom en gom la sala d’actes de Sa Nostra.

La xerrada anava a càrrec de Miquel Mir, Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat del Govern de les Illes Balears i de Joan Manera, Director Insular de Cooperació Local i Caça. L’acte fou presentat per Jaume Català, Regidor de l’Ajuntament de Vilafranca (MÉS).

Des de la revista Marsoc vos oferim un resum del que és una ZEPA i les seves implicacions.


 

Però, què és una ZEPA?

– És una figura EUROPEA per a la conservació de les aus migratòries o sedentàries.

– Han de ser tantes i tan extenses com sigui necessari per garantir la conservació de les aus europees.

– Cada ZEPA es crea per a determinades espècies, i no hi pot haver-hi actuacions incompatibles amb la conservació d’aquestes espècies.

– Són part del sistema XARXA NATURA.

 

Per què les ZEPA?

– Neix de la Directiva Europea d’Aus de 1979, revisada l’any 2009

L’art. 3 obliga als estats membres que adoptin les mesures necessàries per a preservar, mantenir o restablir una diversitat i superfície suficient d’hàbitats per a totes les espècies d’aus esmentades.

– La Directiva Hàbitats, 1992 les integra a Xarxa Natura

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat transposa al dret espanyol les determinacions de les directives, i la responsabilitat de les CCAA en declarar i gestionar les ZEPAS.

– A l’apartat 1 de l’article 4 de la Directiva estableix que unes 200 espècies d’aus han de ser objecte de mesures de conservació especial al seu hàbitat, amb prioritat per:

-Espècies amenaçades d’extinció

-Espècies vulnerables a determinades modificacions del seu hàbitat

-Espècies rares de poblacions són poc abundants o distribució limitada

-Altres espècies d’hàbitats de caràcter específic.

 

Els estats membres han de classificar com a ZEPA els territoris més adequats en número i superfície per la conservació de les espècies de l’annex I.

Quan una àrea compleix determinats criteris, és obligatori declarar-la ZEPA, i sols raons excepcionals, de genuí interès públic, permeten modificar una ZEPA.

En resum, les ZEPA tenen una protecció molt poderosa per espècies en concret. La principal diferència amb un parc o reserva és que no inclou cap aspecte d’ús públic, i que la protecció, a través d’un pla de gestió futur, és específica per a les espècies declarades. Cap ús compatible amb aquestes espècies és limitat.

 

On es creen noves ZEPA i per què?

L’any 2008 va sortir el Decret de creació i ampliació de ZEPA (La UE havia considerat insuficients les existents). Per tant, ja han passat 8 anys des de la darrera revisió de ZEPA.

Hi ha espècies que han canviat molt d’estatus des de la darrera revisió. El cas més important, l’àguila coabarrada, que no existia, ha estat reintroduïda amb fins europeus amb el compromís de la CAIB de fer ZEPA les àrees importants per l’àguila.

En 8 anys hi ha noves informacions sobre la fauna d’aus que ens aconsellen revisar les ZEPA per cobrir les espècies i els hàbitats que no hi estan prou a dia d’avui.

Per tant, es crea la següent zonificació:

NOVES ZEPA:

 • ZEPA Costa NW de Mallorca 560,83 ha
 • ZEPA Maristany 43,85 ha
 • ZEPA Pla de Vilafranca 1.732,72 ha
 • ZEPA Pla des Blanquer 861,02 ha
 • ZEPA Son Real 908,60 ha
 • ZEPA Illa den Calders 2,78 ha
 • ZEPA Illeta de Cala Salada 0,69 ha
 • ZEPA Punta Prima 41,95 ha

 

LICS EXISTENTS QUE SE DECLAREN ZEPA:

 • ZEPA Massís de Randa 2.142,06 ha
 • ZEPA QUE S’AMPLIEN:
 • ZEPA sa Costera (Binis-Montcaire)  987,62 ha
 • ZEPA Marina de Llucmajor 4.493,36 ha

 

En total, es proposen qualificar com a ZEPA 11.775,03 ha, el que suposa un increment del 8,44% de les ZEPA de l’àmbit balear.


Mapa de la nova proposta:

La zonificació de la ZEPA  de Vilafranca:

Les espècies d’aus a protegir dins la ZEPA de Vilafranca:


AREPELLA CENDROSA:

GUÀTLERA:

TERROLOT:

ARPELLA:

Quines implicacions té una ZEPA?


Cada ZEPA es crea per a determinades espècies, per garantir el seu bon estat de conservació, i no hi pot haver-hi actuacions incompatibles amb la conservació d’aquestes espècies.

 

– QUINES ACTUACIONS SÓN COMPATIBLES:

 • La caça tradicional, sotmesa a vedes i “cupos” establerts per la normativa.
 • Caça evitant època de cria o migració.
 • Caça evitant sobre-explotació.

(A les IB tenim ja unes 15.000 ha ZEPA a on la caça tradicional no s’ha vist afectada)

– S’EVITARAN:

 • Els vedats intensius, on es caça gairebé tot l’any
 • Els camps d’ensinistrament de cans, a punts concrets on puguin molestar. Per exemple: un punt de cria d’una determinada espècie

– LES CONSEQUÈNCIES:

 • Qualsevol pla, projecte o activitat ha de ser compatible amb la conservació de les espècies per les quals es declara.
 • Han de tenir un pla de gestió.

 

Com serà el procés?

Com en cada nou Pla o actuació del Govern, el procés de creació de la ZEPA, haurà de superar la següent cronografia:

– Informe de totes les administracions (Ajuntaments i Consells, altres conselleries, Estat).

– Audiència dels interessats.

– Informació pública.

– Aprovació per Acord de Consell de Govern.

 

Com es farà el Pla de Gestió?

El pla es redacta per valorar si són necessàries restriccions concretes i determinades per el bon estat de les espècies.

Si una espècie d’au no hi és presen, no hi ha d’haver restriccions respecte a aquesta.

Poden restringir-se:

– Activitats competitives, com campionats, que puguin crear pressió excessiva.

– Zones de caça intensiva, presència de cans i dispars en època de cria.

– Restricció en l’alliberament de peces de caça de granja, que suposen risc per les poblacions salvatges, com les guàtleres japoneses o híbrides.

 

Hi haurà restriccions agràries a les zones ZEPA?

– No hi ha d’haver restriccions agràries. Si es proposa una ZEPA a una zona agrària, és per que s’hi mantengui l’activitat que dóna lloc a aquest hàbitat

– S’han d’incentivar pràctiques agroambientals favorables a l’avifauna: PDR o similars.

– Restriccions de determinats pesticides si es demostren nocius per a la fauna silvestre (Pla de Gestió).

– L’activitat agrària en sí (usos, canvis de cultius, mètodes de conreu, etc.) no s’inclouen dins les activitats per les quals s’haurà de demanar informe ambiental.

– Les ZEPA en àmbits agraris no interferiran en els usos tradicionals ni a l’activitat agrària, ans al contrari, la potenciaran. Si els hàbitats presents a aquestes zones (de característiques agràries) han fet possible la presència de les aus que es volen protegir, és obvi que aquests hàbitats també hauran de ser objecte de preservació

 

Hi haurà restriccions urbanístiques?

– Els plans o projectes edificadors necessitaran un informe de la D.G. d’Espais Natural i Biodiversitat, per garantir l’exclusió d’afectació.

– La declaració d’una ZEPA no interferirà en qualsevol cas sobre la normativa urbanística existent (superfície mínima per construir, etc). És una figura ambiental, no urbanística.

– D’altra banda, el fet de ser ZEPA podrà regular la construcció de grans infraestructures edificatòries (e.x. Esteses elèctriques); per tant, la protecció de les activitats agràries tradicionals.


 

Al final de la xerrada hi hagué vàries qüestions que exposaren els assistents, sobretot les referides a les restriccions i implicacions de la figura ZEPA. Quasi totes relacionades en tema de caça, per la qual cosa, Joan Manera va donar una sèrie d’explicacions.

Ja la final de l’acte, des de la plataforma Món Rural (entitat que aplega a propietaris agraris, associacions i societats de caçadors i explotadors rurals) es va demanar participar de la Mesa on es redactaran els plans directors de les diferents ZEPA. Miquel Mir, es va comprometre a convocar aquesta entitat per tal de que poguessin participar-hi.

 

Digues la teva!