Fa un grapat de dies, ens comprometérem a preparar el que té pretensió de ser el número zero de la nova revista de Vilafranca. Per complir amb la tasca, i després de diferents reunions de debat i posada en comú, un grup de dones, na Lida, na María i jo mateixa, pensàrem que vos explicaríem en que consistirà la nostra secció, quins són els principis que ens guien, i com funcionarà.
Primer de tot hem de dir que, pel nostre recorregut professional, ens dedicarem a parlar de SALUT, salut amb majúscules.

I què entenem per salut?

L’Organització Mundial de la Salut defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament com l’absència d’afeccions o malalties.
De l’anàlisi de la definició de l’OMS, veim que estar sa, tenir salut, és quelcom més que “no estar malalt”. El procés de salut, també inclou l’enfortiment d’habilitats i capacitats individuals per emprendre una acció saludable, i la capacitat dels grups o les comunitats per actuar col∙lectivament enfront de situacions no saludables o susceptibles de ser millorades.
Així, la salut es planteja com totes aquelles actuacions encaminades a afavorir en les persones una manera de pensar, de sentir i de comportar-­se que desenvolupi al màxim la seva capacitat de viure, individual i col∙lectivament, en equilibri amb el seu entorn físic, biològic i sociocultural.
El concepte de tenir salut, es transforma en capacitació per a les persones i comunitats per adoptar un estil de vida saludable. És un concepte extens i complex que es forma a partir de la incorporació de comportaments i actituts que determinen la nostra vida. Inclou la percepció que tenim de nosaltres mateixos, dels altres i de l’entorn i de les relacions que s’hi estableixen.

Per tant, el concepte de salut actual, deixa de tenir exclusivament el centre d’atenció en els aspectes físics de la persona, i n’incorpora de psicològics i de socials. Des d’aquesta conceptualització teòrica, és important reconèixer que no existeix un sol estil de vida òptim per a totes les persones. Cada persona segons la cultura, experiències, capacitats i habilitats ¡ personals, l’entorn físic i social on es desenvolupa, té unes expectatives, unes creences i uns sistemes de valors que configuraran el que és per a ella viure en salut i qualitat de vida. Parlar de salut, implicarà considerar els diferents àmbits interdependents (biològic, psíquic i social) i que no poden entendre’s de forma aïllada, ja que sinó, generalitzarien una visió parcial, que no ens seria útil per entendre el procés de salut i malaltia de les persones.

Així, en la nostra secció, parlarem de temes relacionats amb l’ambient físic, l’ambient mental o psíquic, i l’ambient social o de relacions. Aquest és el propòsit que ens plantejam. Alguns exemples dels temes que abordarem en la nostra secció són: contaminació i salut, renous, aspectes nutricionals i culturals, l’exercici, el descans, la son, l’autoestima, la diversitat com a riquesa, el desenvolupament de la responsabilitat basada en la reflexió, l’ansietat, la frustració, el sentiment de pertinença al grup social, l’equilibri de rols, l’acceptació, relacions afectivosexuals, l’orientació sexual, a més de temes concrets de diferents malalties i processos crònics.

A part de trobar els nostres articles referents als temes mencionats, obrirem un consultori on­line. Per això podreu enviar les vostres preguntes, dubtes, consultes, punts de vista,… al correu electrònic consultorimarsoc@gmail.com. Per tal de garantir la confidencialitat de les vostres consultes, aquest correu electrònic es crea únicament per a tal finalitat, i sols hi tendran accés les persones que conformam aquesta secció de la revista. En les respostes a les vostres consultes, queda garantit l’anonimat. Això significa que mai es publicarà el nom de la persona que ha formulat la seva consulta. La comissió redactora del Consultori, ens comprometem a respondre les consultes efectuades a través del consultori, en el proper número de la revista.

Per això, na Lida, na María i na M. de Lluc, vos volem encoratjar a a comptar amb aquest consultori. Amb ganes, volem contribuir a la millora de la salut biopsicosocial de Vilafranca.

Vos hi esperam!

María Cañizal, Maria de Lluc Bauzà i Lida Quetglas.

2 COMENTARIS

Digues la teva!